AVUI A POL

Petits Accionistes per APMAE

El nomenament de consellers per cooptació

Arran dels darrers moviments accionarials ocorreguts al nostre Club i dels canvis realitzats en el Consell d´Administració, s´ha parlat, i se´n parlarà sens dubte, del procediment seguit per designar els nous consellers que han vingut a substituir als que venien exercint el càrrec fins al present.

La notícia va sorgir fa pocs dies, i va ser recollida a la pàgina web corporativa de l´Entitat, en forma de dos comunicats oficials apareguts el passat dia 20 de gener, en el primer dels quals es deia concretament que "Després de la reunió extraordinària celebrada aquesta tarda, el Consell d´Administració del RCDEspanyol de Barcelona SAD vol informar de tot el que segueix a continuació:...

2.-Hem decidit facilitar el traspàs de poders a la nova propietat majoritària en el màxim òrgan de govern del Club. En aquest sentit,

informem que els membres d´aquest Consell cessen en les seves funcions i seran substituïts per consellers de nova designació."

En el segon comunicat es deia el següent: "El RCDEspanyol de Barcelona SAD informa que el Consell d´Administració, mitjançant el sistema de cooptació, ha substituït als seus membres pels següents:"  I a continuació, es relacionaven els noms dels nous consellers, Sr. Chen Yansheng, Sr. Huang Ting, Sra. Lu Zullan,  Sra.Wang Lirong, Sr. Zheng Zefeng, Sr. Carlos García Pont, Sr. Adolf Rousaud, Sr. Ramón Robert, i Sr. Mao Ye Wu.

Es a dir,  se´ns feia saber que la totalitat dels anteriors consellers havien decidit cessar en el càrrec i marxar cap a casa, però que de forma simultània havien adoptat l´acord de designar uns altres nous components del Consell, en les persones abans relacionades, és de suposar proposades pels nous accionistes majoritaris, sent de suposar també que els nous consellers haurien formulat l´efectiva acceptació dels seus càrrecs, doncs s´anunciava que l´endemà dia 21 es reunirien per a prendre efectiva possessió de la gestió del Club.

Resulta doncs evident que, tal com es publicita, els nomenaments els va portar a terme el propi Consell d´Administració (en cap cas podria haver-ho fet la Junta General d´Accionistes, que encara no ha estat convocada), i que ho va fer seguint, de forma més o menys acurada, el procediment de "cooptació".

Veiem en qué consteix el sistema d´elecció per "cooptació". La cooptació no és el procediment habitual de nomenament dels consellers, doncs la competència per a tal nomenament correspon a la Junta General d´accionistes. El sistema de cooptació és un procediment que la Llei de Societats de Capital estableix i preveu per casos excepcionals en el seu article 244, quan diu que "si durant el termini pel que haguessin estat nomenats els administradors, es produissin vacants sense que existissin suplents, el Consell podrà designar entre els accionistes les persones que que hagin d´ocupar-les fins que es reuneixi la primera Junta General."

Els requisits d´aquest procediment excepcional semblen doncs força clars: En primer lloc, que s´hagi produit alguna vacant en el Consell (que pot ser, per exemple, per causa de dimissió, malatia, o defunció), que no existeixin consellers suplents (com existeixen en algunes societats), que els nous designats siguin accionistes de la Societat, que el nomenament tingui una duració limitada fins a la propera Junta (on caldrà confirmar o no la designació), i finalment, com a requisit indispensable per a la validesa del nomenament, i que es desprèn de la  seva pròpia essència,  que el mateix hagi resultat fruit d´un acord vàlidament adoptat pel propi Consell, és a dir que es compleixin els requisits legals per a l´adopció dels seus acords, en quan a quorums d´assistència i de votació.

Aquests requisits, establerts per la Llei de Societats de Capital en els seus articles 247 i 248, són, en quan a l´assistència, que concorrin a la reunió, presents o representats, la majoria dels vocals, i en quan a votació,  que els acords s´adoptin per majoria absoluta dels consellers assistents a la reunió.

Sembla clar, a través de tota aquesta normativa, que els requisits del sistema de cooptació no es podran complir quan el nombre de les vacants a cubrir superi la meitat més un, doncs en aquests casos no existirà el quorum mínim perque el Consell pugui constituir-se vàlidament i adoptar el corresponent acord. La solució en aquests casos passa indefectiblement per convocar quan abans una Junta General d´accionistes.

Recordem a tal respecte, que fins i tot l´article 171 de la Llei de Societats de Capital, preveient aquesta situació excepcional, i per evitar una paràlisi a la societat, estableix que qualsevol accionista podrà instar la convocatòria de la Junta. ( "...en cas de cessament de la majoria de membres del Consell  d´administració sense que existissin suplents, qualsevol soci podrà sol.licitar del Secretari judicial i del Registrador mercantil del domicili social la convocatòria de Junta General per al nomenament dels administradors".)

Resulta concloent una Resolució de la Direcció General de Registres i del Notariat de 31 de juliol de 2014, que deixa ben clar que, tot i que s´ha de preservar-se en la mesura de lo possible el funcionament de l´òrgan d´administració en circumstàncies especials (com podria ser el cas de les vacants), no es pot fer de forma incondicional i en qualsevol cas, doncs "la protecció de

l´interès en mantenir el funcionament del Consell, no pot arribar a

l´extrem de desnaturalitzar la seva finalitat i estructura"; i pels casos en que es pretengui inscriure acords adoptats per Consells constituits per un nombre de vocals inferior a la meitat més un dels nomenats, es considera que "no pot entendre´s que existeixi com a tal Consell si ni tan sols és possible reunir el mínim legal que determina la seva vàlida constitució". És a dir, que en aquests supòsits no es podrà adoptar l´acord de nomenament de consellers per cooptació.

S´han complert aquests requisits en el cas de la nostra SAD? ¿El nomenament que es va efectuar el passat dia 20 per part del Consell, va ser un nomenament per cooptació, tal com es deia a la nota apareguda a la pàgina web de l´Entitat ? ¿Es tractava de cobrir vacants, o era més aviat una renovació total del Consell, atès que van cessar tots els seus components i es va nomenar un nou Consell ?¿Eren tots els designats accionistes de la Societat?  ¿Es podrà inscriure aquest acord en el Registre Mercantil?

No entrarem per altra part a contemplar la possibilitat d´impugnació dels acords del Consell contraris a la llei, que segons l´article 251 de la Llei ho podrien fer fins i tot accionistes que representin un 1 per 100 del capital social, sempre que ho facin en el termini de 30 dies desde que tinguessin coneixement de tals acords i sempre que no hagi transcorregut un any desde la seva adopció.

En resum, es de esperar que a la propera Junta General d´accionistes quedarà tot regularitzat i  podrà procedir-se a la definitiva inscripció dels nomenaments en el Registre Mercantil.

En qualsevol cas, no estarà de més recordar als nous accionistes majoritaris de la nostra SAD, la necessitat de ser el màxim d´escrupolosos en el compliment de la legislació vigent, de cara a mantenir el bon nom i la bona imatge de l´Entitat. 

Enric Verdet


 28/05/2020 La compensació pels partits a porta tancada de la present temporada
 05/12/2019 Passem comptes
 23/10/2019 Què tal us ha anat per Europa?
 07/08/2019 Alguna cosa a dir
 23/03/2018 Es busquen pericos implicats
 18/12/2017 Contant els comptes
 16/06/2017 Després de l'hoquei, seguim amb el vòlei?
 20/03/2017 Fem seccions?
 27/07/2016 Compra de acciones: información de servicio
 20/06/2016 Participa del sueño
1 | 2 | 3 | 4